Algemeen

Kindercoachpraktijk STERK! is opgericht door Marjolein Beukers, gevestigd in Hilversum en ingeschreven bij KvK Gooi- en Eemland onder nummer 71034617. Kindercoachpraktijk STERK! richt zich op het coachen van kinderen tussen de 4 en 14 jaar.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoachpraktijk STERK! en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding

Voor kinderen onder de 14 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intake-formulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoachpraktijk STERK! kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Kindercoachpraktijk STERK! is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Kindercoachpraktijk STERK! is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Kindercoachpraktijk STERK! is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen.

Opdrachtgever is ten alee tijden zelf verantwoordelijk voor behaalde resultaten, gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel voor de tijd die bij STERK! coaching wordt doorgebracht, tijdens als daarna. STERK! is hier nimmer aansprakelijk voor.

Heeft de opdrachtgever een vraag of een klacht, dan neemt deze contact op met STERK! coaching, zodat een oplossing gevonden kan worden voor de situatie.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoachpraktijk STERK! u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Mocht er een conflict ontstaan van welke aard dan ook verplichten beide partijen zich dit in eerste instantie samen op te lossen.

Als dit niet lukt dan wordt ee een mediator gezocht die aangesloten is bij het MfN en zich MfN-registermediator mag noemen.(zie mfnregister.nl) De kosten van de mediator zullen door beide partijen gedragen worden, elk 50%.

Mocht het geschil niet worden opgelost middels mediation dan staat het de partijen vrij om naar de rechter te stappen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de partij zelf en worden nooit gedeeld.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coaching-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching-sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

 

Duur en Beëindiging

De duur van de overeenkomst en begeleiding wordt vastgesteld in overleg tussen opdrachtgevers STERK! coaching.

STERK! heeft het recht een overeenkomst , zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten of te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Voorts is STERK! coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakomen van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden zich voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de opdrachtgever direct opeisbaar.

 

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Kindercoachpraktijk STERK! t.n.v. M.Beukers IBAN NL32RABO0329275097

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Kindercoachpraktijk STERK! een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Kindercoachpraktijk STERK! gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoachpraktijk STERK! genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoachpraktijk STERK! gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Algemeen

Kindercoachpraktijk STERK! is opgericht door Marjolein Beukers, gevestigd in Hilversum en ingeschreven bij KvK Gooi- en Eemland onder nummer 71034617. Kindercoachpraktijk STERK! richt zich op het coachen van kinderen tussen de 4 en 14 jaar.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoachpraktijk STERK! en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding

Voor kinderen onder de 14 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intake-formulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoachpraktijk STERK! kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Kindercoachpraktijk STERK! is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Kindercoachpraktijk STERK! is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Kindercoachpraktijk STERK! is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen.

Opdrachtgever is ten alee tijden zelf verantwoordelijk voor behaalde resultaten, gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel voor de tijd die bij STERK! coaching wordt doorgebracht, tijdens als daarna. STERK! is hier nimmer aansprakelijk voor.

Heeft de opdrachtgever een vraag of een klacht, dan neemt deze contact op met STERK! coaching, zodat een oplossing gevonden kan worden voor de situatie.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoachpraktijk STERK! u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Mocht er een conflict ontstaan van welke aard dan ook verplichten beide partijen zich dit in eerste instantie samen op te lossen.

Als dit niet lukt dan wordt ee een mediator gezocht die aangesloten is bij het MfN en zich MfN-registermediator mag noemen.(zie mfnregister.nl) De kosten van de mediator zullen door beide partijen gedragen worden, elk 50%.

Mocht het geschil niet worden opgelost middels mediation dan staat het de partijen vrij om naar de rechter te stappen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de partij zelf en worden nooit gedeeld.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coaching-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching-sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Duur en Beëindiging

De duur van de overeenkomst en begeleiding wordt vastgesteld in overleg tussen opdrachtgevers STERK! coaching.

STERK! heeft het recht een overeenkomst , zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten of te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Voorts is STERK! coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakomen van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden zich voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Kindercoachpraktijk STERK! t.n.v. M.Beukers IBAN NL32RABO0329275097

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Kindercoachpraktijk STERK! een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Kindercoachpraktijk STERK! gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoachpraktijk STERK! genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoachpraktijk STERK! gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.